Estudi per a l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses de la Terra Alta en el nou context de diversificació dels sectors estratègics del territori

Justificació de l’acció

L’estructura econòmica de la Terra Alta ha sofert en els darrers anys canvis molt importants que s’han vist reflectits en la necessitat de mà d’obra que demanden actualment els sectors productius comarcals. A principis dels anys 90 el 40% de la població estava ocupada en el sector agrari i el 24% l’ocupava el sector serveis. A hores d’ara aquest tendència s’ha invertit i és el sector serveis qui ocupa mes mà d’obra (40%). Dins d’aquest sector el pes més important pertany al turisme, que ha consolidat una xarxa d’establiments i empreses de serveis que l’han convertit en un sector estratègic per al desenvolupament de la comarca.

D’altra banda, la comarca disposa d’una gran quantitat d’empreses transformadores de productes agroalimentaris, especialment vi i oli, i ha  desenvolupat una important industria agroalimentària.

Aquests canvis no s’han vist modificats respecte a l’oferta formativa que avui es pot realitzar a la comarca, la qual cosa fa més difícil cobrir llocs de treball més ben qualificats i també és un fre davant les noves oportunitats de negoci. Per tant, és del tot necessari conèixer la realitat comarcal a nivell formatiu i també les necessitats de mà d’obra de les empreses de la comarca, d’aquesta manera, contrastant aquestes dades es podran prendre accions per corregir les desviacions existents.

 

Objectius específics

  • Identificar les necessitats de perfils professionals, de competències i qualificació que tenen, actualment, les empreses dels quatre sectors estratègics, amb major potencial de creació d’ocupació.
  • Descriure les característiques dels perfils professionals clau, incloent els continguts competencials, la formació requerida i titulació associades, les seves funcions als llocs de treball, etc.
  • Analitzar l’encaix de l’oferta de formació professional del territori (inicial, ocupacional i continua) en relació a les necessitats de les empreses dels quatre sectors estratègics i en relació al perfil de qualificació de la població aturada de la Terra Alta.
  • Establir prioritats formatives en relació a les competències professionals identificades com a més rellevants.
  • Orientar la planificació de la formació professional i la implementació d’accions per adaptar l’oferta formativa a les necessitats de les empreses.
  • Promoure accions d’orientació professional per tal que hi hagi una progressiva requalificació de la població que permeti la seva inserció laboral en els sectors estratègics del territori.
  • Establir pautes operatives per al desplegament d’aquestes mesures, el seu seguiment i avaluació.

 

Documents

 

fShare
0
Altres notícies de la comarca